• Wandelgroep mastbos
 • wij princenhof activiteit
 • wij princenhof gezelligheid

AVG

Privacy en rechten van de klant

In het kader van de hulpverlening vragen wij aan onze klanten informatie over henzelf en eventueel over hun gezin of andere betrokkenen. Dit zijn gegevens van persoonlijke aard. Afschriften van correspondentie met en over klanten en eventuele andere stukken die voor de hulpverlening van belang zijn, worden in een dossier bewaard. Van ieder gesprek dat in het kader van de hulpverlening plaatsvindt maken wij enkele korte aantekeningen. Ook deze worden in het dossier bewaard.

Daarnaast verzamelen wij algemene persoonsgegevens:

 • om als instelling te kunnen beoordelen of wij nog het juiste hulpverleningsbeleid voeren;
 • om aan de overheid, die ons werk betaalt, te kunnen verantwoorden waaraan dat geld wordt besteed.

Het verzamelen van gegevens voor deze beide laatste doeleinden gebeurt altijd anoniem (dat wil zeggen dat deze gegevens niet herleidbaar zijn tot personen).

Privacyregels en rechten van de klant

 • In onze instelling gelden de volgende regels:
 • klanten hebben o.a. het recht te weten welke gegevens van hen worden vastgelegd en waarom;
 • zij mogen vragen hun dossier in te zien; en als zij vinden dat er foutieve gegevens in vermeld staan, hebben zij het recht te vragen die te wijzigen;
 • degene aan wie de klant de informatie heeft gegeven, is tot geheimhouding verplicht. Wij gaan met informatie vertrouwelijk en zorgvuldig om. Privacy is gewaarborgd;
 • binnen de instelling mag slechts een beperkt aantal personen klantgegevens inzien; alleen degenen voor wie dat vanwege hun functie nodig is. De bestuurder bepaalt wie dat zijn;
 • soms is het voor de hulpverlening noodzakelijk klantgegevens uit te wisselen met personen buiten de instelling, bijvoorbeeld de huisarts. Dit gebeurt in de regel echter alleen dan, wanneer de klant daar van te voren toestemming voor geeft;
 • alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en beveiligd, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft;
 • persoonlijke klantgegevens worden vernietigd, na verloop van de termijn die daarvoor is vastgelegd (uiterlijk 3 jaar).

Mocht je er niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Autoriteit Persoonsgegevens kunt u op de volgende manieren bereiken:
Telefonisch: 088 – 1805 250
Per post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl